REFERAT FRA ÅRSMØTE I KVSK 2019

 Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Kvinesdal Svømmeklubb

 Styret viser til innkalling til årsmøtet av 9.februar postet på klubbens hjemmeside og facebookside.

 Årsmøtet avholdes tirsdag 2.april kl 18:00 på Arbeideren (Elvevegen 1, Promenaden).

 Sakslisten for årsmøtet:

 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

 2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 4. Behandle idrettslagets årsberetning og årsplan.

 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

 6. Behandle forslag og saker.

 7. Fastsette medlemskontingent.

 8. Vedta idrettslagets budsjett.

 9. Behandleidrettslagets organisasjonsplan. Lagets virksomhet, visjoner og målsetninger.

 10. Foreta følgende valg:

 1. Nestleder

 2. 2 styremedlemmer (og 2 varamedlemmer)

 3. Barneidrettsansvarlig

 4. Politiattestansvarlig

 5. Foreldrekomite hvor komiteens leder er en av styrets medlemmer.

 6. Representanter til møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

 7. Valgkomite for neste årsmøte.

   

   Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

  Det var kun 4 stemmeberettigede til stede, blant 13 oppmøtte.

  Vedtak: Alle oppmøtte gis stemmerett, men giro for betaling av medlemskontingent vil bli sendt ut til samtlige i etterkant av årsmøtet. Vedtaket følges opp på første styremøte.

   

    

  Sak 2. Godkjenne innkallingen og saksliste

  Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

   

    

  Sak 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

  Innstilling: Oppmøtte kommer med forslag til vedtak.

  Vedtak: 

 • Tom Eirik Tesdal ble enstemmig valgt som dirigent.

 • Thomas Syvertsen/Leikny Klungland Nilsen ble enstemmig valgt som referent.

 • Nicole Sôhnel og Nancy Grundevig Haddeland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

   

   Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning og årsplan

  Innstilling:

   

  ÅRSBERETNING 2018

   

  Det har vært god aktivitet i KVSK i løpet av 2018. Totalt var det 185 medlemmer, av disse var 12 støttemedlemmer. Klubben har tilbudt:

 • Babysvømming i varmtvannsbasseng

 • Småbarnssvømming i varmtvannsbasseng

 • Trygg-i-vann kurs

 • Rekrutt 1 og 2 kurs

 • Konkurransekurs

 • Trening for voksne

  I tillegg har KVSK hatt følgende aktiviteter:

 • God deltakelse på kretskarusellstevner og approberte stevner

 • Svømmetilbud i regi av Barneidrettsskolen, tre onsdager

 • Treningsleir i Løkken, Danmark, sammen med Flekkefjord Svømmeklubb

 • I juni ble det avholdt livredderkurs for trenerne

 • Kurs for minoritetsspråklige

 • Sommeravslutnings- og juleavslutningsstevne

   

  Vedtak: Årsberetningen fra 2018 godkjennes. Enstemmig.

   

  Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap

  Innstilling:

  REGNSKAP KVSK 2018

   Ved interesse, ta kontakt med styret. 

   

  Regnskap for 2018 godkjennes.

   

  Vedtak: Regnskap for 2018 godkjennes.

   

    

  Sak 6. Behandle forslag og saker

   

  Sak 6.1 Fastsetting av kursavgift for deltakere på kurs, samt dekking av lisens for deltakelse på stevner

  Innstilling: Det har kommet forslag om differensiering av kursavgift på de ulike svømmekurs. Kursavgift må sees i sammenheng med antall tilbudte kursdager pr uke samt økonomisk støtte pr svømmer i forbindelse med deltakelse på stevner.

  Tidligere år har klubben dekket lisens for de svømmerne som deltar på approberte stevner. Lisens er pr d.d. kr 750,- pr år for de deltakere over 13 år, og 350,- pr år for de under 13 år. Skal klubben fortsette å dekke denne kostnaden for sine svømmere som deltar på slike stevner?

  Vedtak: Det fastsettes at dette er en sak for styret, og tas opp på første styremøte.

   

  Sak 6.2 Publisering av klubbens kontonummer

  Innstilling: Det etterlyses lettere tilgjengelighet av klubbens kontonummer for betaling av deltakelse på stevner/utstyr.

  Vedtak: KVSK kontonummer publiseres på klubbens hjemme- og facebookside.

   

  6.3 Utfordringer med montert sklie og stupebrett, samt dårlig lydanlegg i Kvinabadet

  Innstilling: Klubben opplever utfordringer med liten sklie, samt montert stupebrett i Kvinabadet. Svømmere skader seg under stuping/svømming. Bassenget vil heller ikke bli godkjent for arrangering av approberte stevner når disse er montert som de er i dag. Det oppleves også at lydanlegget som er i bruk i Kvinabadet i dag ikke er tilfredsstillende. Deltakere og publikum kan ikke høre hva som blir sagt ved bruk av mikrofon/høyttaleranlegg.

  Vedtak: På neste styremøte utformes et brev til Kvinesdal kommune hvor disse sakene blir presentert og kreves utbedret.

   

  6.4 Lønn/godtgjørelse til trenere

  Innstilling: Det bør settes en standard for lønn/godtgjørelse av klubbens trenere. Vi ønsker å beholde og å motivere trenere til å stille opp for klubben.

  Vedtak: Det avgjøres at dette er en styresak. Diskuteres og fastsettes på styremøte.

   

  6.5 Behov for nytt kurstilbud

  Innstilling: Klubben ser et tydelig behov for å opprette et kurstilbud for deltakere som har fullført Trygg-i-vanns Selunge kurs, men som likevel ikke klarer oppfylle kravene til Rekrutt 1- kurs. Det er på dette stadiet deltakerne mister motivasjon til å fortsette med svømming.

  Vedtak: Vi gjør følgende endringer i kurset «Selungen»: kurset starter med hev-og-senk bunnen på høyeste nivå. Når trenerne har blitt kjent med deltakerne, og deltakerne blir tryggere, senkes bunnen gradvis til et nivå der deltakerne så vidt kan stå i bunn. Svømmere på dette kurset skal få tilbud om å svømme på den dype delen av bassenget i kortere perioder i løpet av kurset. Det opprettes også et nytt kurstilbud fra høsten 2019: Sel. Dett skal være et kurs som videreutvikler svømmerne og forbereder dem på kurset Rekrutt.

     

  Sak 7. Fastsette medlemskontingenten

  Innstilling: medlemskontingenten for 2019 fastsettes til kr 100,- pr medlem.

  Vedtak: Enstemmig vedtatt

   

   

  Sak 8. Vedta idrettslaget budsjett

  Innstilling:

   

KVINESDAL SVØMMEKLUBB

Budsjett

2019

Medlemsinnt

150 000

Tilskudd

15 000

Sponsorinnt

25 000

Andre innt

17 000

Sum inntekter

207 000

Lønn

60 000

Styremøte/sosialt

5 000

Leie terapibasseng

13 000

Leie postboks

2 000

Stevner

8 500

Utstyr

18 000

Annonser

800

Kurs

3 500

Forsikring/lisens

5 600

Data/rekvisita

1 800

Gebyr

400

Kontingent

3 000

Andre driftskost

7 000

Avslutningsfester

23 000

Danmarkstur

25 000

Sum utgfter

176 600

Resultat

30 400

 

 

Budsjett for 2019 godkjennes.

 Vedtak: Enstemmig vedtatt

  

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. Lagets virksomhet, visjoner og målsetninger

Innstilling: Det er ingen kommentarer til lagets allerede virksomheter, visjoner og målsetninger.

Lagets fremtidige endringer på organisasjonsplan er å opprette et nytt kurstilbud som nevnt under punkt 6.5. Klubben vil også innføre inndeling av svømmere i mindre grupper i kursene «Rekrutt» og «Konkurranse»

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

Sak 10. Foreta valg

Det må velges flere nye medlemmer til styret.

Følgende har sittet i styret i 2018:

 • Tom Eirik Tesdal, leder

 • Nina Pedersen, nestleder

 • Nancy Grundevig Haddeland, kasserer

 • Rite Pedersen, foreldrerepresentant

 • Nicole Sôhnel, foreldrerepresentant

 • Alf Tore Aase, styremedlem

 • Thomas Syvertsen, styremedlem

 • Nina Iren Sindland, styremedlem

 • Leikny Klungland Nilsen, styremedlem

   

  Innstilling: De som er på valg til styret 2019

 1. Nestleder: Thomas Syvertsen

 2. Styremedlem 1: Nina Pedersen, treneransvarlig

  Styremedlem 2: Anne Høyland Ringsbye

 3. Barneidrettsansvarlig: Leikny Klungland Nilsen

 4. Politiattestansvarlig: Nina Pedersen

 5. Foreldrekomite: Rita Pedersen og Nicole Sôhnel

 6. Representanter til møter: fastsettes på styremøte

 7. Valgkomite for neste årsmøte: fastsettes på styremøte

   

  Velges til det nye styret.

  Vedtak: Enstemmig vedtatt

   

   

   

  Kvinesdal, 3.april 2019

 

          Nicole Sôhnel                                                                                                             Nancy Grundevig Haddeland

Referat fra Årsmøte 2018

(Det bemerkes at ved klipp/lim fra Word fikk regnskapet i sak. 5 ang. et noe uforståelig oppsett, som ikke er rettet opp her. Ta kontakt med styreleder dersom du ønsker å se nærmere på regnskapet for 2017)

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kvinesdal Svømmeklubb

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18. februar.

Årsmøtet avholdes tirsdag 6. mars kl. 19 på Arbeideren (Elvevegen 1, Promenaden)

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkalling og saksliste

Sak 3: Velge dirigent/ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

Sak 4: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 5: Behandle idrettslagets regnskap

Sak 6: Behandle forslag og saker

Sak 7: Fastsette medlemskontingent

Sak 8: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 9: Behandle idrettslagets organisasjonsplan, lagets virksomhet, visjoner og målsettinger

Sak 10: Valg

 

 

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 14 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Vedtak:   De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent

 

Sak 2. Godkjenne innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

           

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

                Innstilling: De stemmeberettige kommer med forslag til vedtak.

Vedtak:

Som dirigent/ordstyrer ble  Alf Tore Aase enstemmig valgt.

Som referent ble Lena Solberg  enstemmig valgt.

Til å underskrive  protokollen ble  Arvid Reppen  og  Lisa Stokkeland enstemmig valgt.

 

Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning

                Innstilling:

 

ÅRSBERETNING 2017

Det har vært god aktivitet i KVSK i 2017. Totalt var det 202 medlemmer som fordelte seg på følgende aktiviteter;

·         Babysvømming i varmtvannsbassenget, 3 kurs, totalt 33 deltakere

·         Småbarnssvømming i varmtvannsbassenget, 2 kurs, totalt 25 deltakere

·         Trygg-i-vann kurs; Vannmerket 4 kurs, Hvalmerket 2 kurs, Skilpaddemerket 1 kurs, Pingvinmerket 3 kurs, Selungen 1 kurs. Totalt 71 deltakere.

·         Teknikk/treningskurs for de eldre svømmerne, totalt 38 deltakere

·         Trygg-i-vann kurs og svømmetrening ved Kvinlog skole frem til april.

·         Trening for voksne, 19 deltakere.

·         (klubben hadde 15 støttemedlemmer i 2017)

I tillegg har KVSK hatt følgende aktiviteter;

·         Åtte instruktører som har vært på Begynnerinstruktørkurs på Ålgård.

·         Crawl-kurs for voksne, våren -17

·         I juni ble det holdt et kurs for minioritetspåklig ungdom

·          Førstehjelp- og livredningskurs for alle instruktører

·         Tre onsdager med svømming i regi av Barneidrettsskolen. 4 instruktører.

·         Det har vært deltakelse på 4 kretskarusellstevner og 2 konkurransestevner.

·         For første gang på ca. 20 år har klubben hatt deltakere på approberte stevner. 5 svømmere deltok på Mandalitten og Listerstevnet.

·         Sommeravslutningsstevne og julestevne. (Merkedager)

·         50-årsjubileum 8. november

·         Deltakelse av svømmere på 50-årsjubileet i november

·         I forbindelse med jubileet ble det avholdt Jubileumsstevne 9. november med deltakere fra Kvinesdal, Lund, Farsund og Flekkefjord.

 

 

                Årsberetningen for 2017 godkjennes.

               

Vedtak: Årsberetning godkjennes. Enstemmig.

                                

 

 

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap

Innstilling:

 

Regnskap KVSK 2017

 

Konto

Inntekter

3100

206059

Inntekter Deltager

3400

10000

Sponsor

3100

9409

Kasse

3400

22000

Tilskudd Kv. Kommune

3400

24426

Tilskudd Norges Idrettsforb.

3400

2686,36

Norsk Tipping

8150

108,69

Renteinnt.

                                                                  146527,01

                                 Overførsel Kv. Sp.

                                                                   421216,06

 

 

 

                                                                          Utgifter

  

-65207

Lønn

 

6840

-91

Porto

 

5995

-13576,65

50 års jubileet

 

7000

-4114,3

Transport/diesel

 

5990

-14833,7

Styremøte/sosialt

 

6300

-8680

Leie teapibasseng

 

6310

-1720

Leie postboks

 

6560

-1838

Rekvisita

 

5990

-9900

Stevne

 

6560

-56111,15

Utstyr

 

7430

-5586

Annonser

 

6860

-29541

Kurs

 

8050

-528

Renteutgifter

 

7790

-17055

Div. tilbakebet. Styre/trenere

 

7500

-2417

Forsikring

 

6800

-1770

Datakostnader

 

                                                  -232968,8

 

Saldo pr.31.12.2017

242836,53

Balanse= Inntekter-utgifter+bank=saldo pr. siste dag i bank

27468

421216,06-(-232968,8)+54589,27=242836,53

 

Inntekter 2017:

274689,05

Inntekter etter at overførsel fra Kv.Sparebank er trukket ut

Resultat: Inntekter-utgifter

274689.05-232968.8=41720.28

 

Momskompensasjon for 2016?

 

 

Regnskap for 2017 godkjennes.

 

Kan ikke se at det er kommet inn i banken. Laila sjekker dette.

Det må søkes momskomp. for 2017. Lena gjør dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: Regnskap for 2017 godkjennes.

               

Sak 6. Behandle forslag og saker

 

                Sak 6.1. Oppgavefordeling i klubben

Det er mange oppgaver som må fordeles og gjennomføres. Styret har følgende forslag til oppgavefordeling:

Må ha person som er ansvarlig for:

(disse oppgavene kan fordeles til personer som ikke sitter i styret. Spesielt gjelder dette svømmeskoleansvarlig, hovedtrener for Rekrutt og hovedtrener for Konkurranse-gruppe)

 

·         Web-ansvarlig

-          Tryggivann.no (administrere og annonsere kurs)

-           www.kvisk.no (holde siden oppdatert med informasjon, bilder, stevner, etc)

-          facebook

-          minidrett.no

-          oppdatere medlemslister o.a. på Klubbadmin

-          SportsAdmin

-          skrive ut lister til instruktørene (slik at de kan krysse av for oppmøte og holde disse listene oppdatert)

 

 

·         Svømmeskoleansvarlig

-          Faglig ansvar for klubbens svømmeskole

-          Sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med prinsippene i Norges Svømmeskole.

-          Ansvar for rekruttering, kursing og ivaretakelse av instruktørene

-          Kontaktledd mellom svømmeskolen og styret (dvs. rapporterer til styret)

-          kursene for vår legges ut i uke 48, mens kurs for høst legges ut i uke 32.

-          -Tryggivann-ansvarlig setter opp forslag til kurs, treningstider og instruktører, dette må godkjennes av Svømmeskoleansvarlig og hovedtrener for R-/K-gruppe, før samme person legger kursene ut på portalen for påmelding.

-          Barneidrettsskolen (som regel 3 ganger pr. år, skaffe instruktører, kontaktledd mot kommunen, o.a)

 

 

* Hovedtrener for Rekrutt

 • Ivaretakelse og informasjon til instruktører

 • Kontaktledd til styret

 • Stevneansvarlig

  • Ha oversikt over stevner og velge ut de som er aktuelle

  • Påmelding

  • Informasjon ut (til foreldre/foresatte, på web)

  • Transport

  • Betaling/egenandel (ta imot betaling evt. organisere hvordan dette skal foregå. Dette kan legges inn som "kurs" på tryggivann)

 

 

Hovedtrener for K-gruppe

 • Ivaretakelse og informasjon til instruktører

 • Kontaktledd til styret

 • Stevneansvarlig for approberte stevner

  • Ha oversikt over stevner og velge ut de som er aktuelle

  • Påmelding

  • Informasjon ut (til foreldre/foresatte, på web)

  • Transport

  • Betaling/egenandel/ (ta imot betaling evt. organisere hvordan dette skal foregå. Dette kan legges inn som "kurs" på tryggivann)

 • Lisens

 • Ansvar for evt. Svømmeopplæring for voksne (dersom dette blir aktuelt)

 • Master

 

Lagleder

·         Av de to instruktørene som er tilstede på stevner, er den ene trener og den andre lagleder

 

·         Foreldrekomitè

-          5 foreldre

-          En av disse leder komitèen og sitter i styret

-          Får oppgaver fra styret i forbindelse med bl.a avslutninger/stevner, sosiale arrangement

 

 

·            Leder

- Har det overordnede ansvar for klubben

- klubbens kontaktperson og leder utad

            - kontakt med kommunen

            - klubbutvikling

            - arbeidsinstrukser

            - politiattest

            - forsikring

            - førstehjelp/livredning

            - kalle inn til styremøter, sende ut saksliste og skrive referat

            - samordnet søknad og rapportering

 

·         Kasserer

-          Styrer klubbens økonomi

-          Fører regnskap

-          Betaler ut lønn

-          Betale regninger

-          Kontakt med sponsorer

-          Søke driftsmidler

-          Brønnøysundregisteret

-          Grasrotandel

-          Sjekke postboks

 

 

Klubben trenger også en innkjøpsansvarlig. Arvid Reppen velges som innkjøpsansvarlig. Overstiger innkjøpet 10 000,- må innkjøpsansvarlig avtale dette med styret.

 

            Innstilling: Forslag til oppgavefordeling i klubben vedtas. Det nye styret fordeler oppgavene så snart styret er konstituerert.

 

Sak 6.2.  Lønn

            - hvem får lønn?

- hvor mye? Pr. time eller pr. kurs? Utbetaling pr. mnd eller engangsbeløp?

- maksgrense for hvor mye en kan tjene. 10 000,- Gavekort dersom en overstiger dette?

-hvem får barn/søsken gratis?

                Innstilling:

Alle instruktører på Svømmeskolen får lønn. De uten egne barn, og som er instruktører på Rekrutt/Konkurranse, får lønn. Alle MÅ ha min. begynnerinstruktør- og livredningskurs for å få lønn.

Instruktører må være 15 år. Kan delta som aspiranttrener fra 13 år (dette avtales med trener). Er ikke lønnet, men kan få en påskjønnelse for innsatsen. Aspiranttrener rekrutteres fra K-gruppa).

Det innføres et engangsbeløp pr. svømmekurs.

Baby-/Småbarnssvømming: 2500,- pr.kurs

Svømmeskolen: 2000,- pr. kurs

Hjelpeinstruktør på rekrutt/konkurranse utbetales med 1500,- pr.dag pr. Uke. 3000,- pr. halvår.

Hovedinstruktør godtgjøres med inntil 5000,- pr. halvår.

 

Beløpet betales ut som engangssum etter siste kursdag (Annet etter avtale)

Det er en maksgrense på inntekt på 10 000,-.

Det er kun instruktører som ikke får lønn som får dekket treningsavgift for seg selv og egne barn. Dersom en har kurs der en har egne barn, får en enten lønn eller barn gratis.

Medlemmer av styret (som ikke er engasjert som instruktør m. lønn) får dekket treningsavgift for inntil 1 barn.

Alle MÅ betale medlemsavgift. Medlemsavgift refunders ikke.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 6.3. Sponsorer

Klubben har sponsoravtale med Sparebanken Sør. Denne avtalen gjelder ut 2019. Klubben fikk utbetalt 90 000,- i 2016 og 10 000,- i 2017. 10 000,- blir utbetalt i 2018 og 2019.

Det må jobbes for å skaffe klubben flere sponsorer.

Innstilling:

Klubben utnevner 2 personer som prøver å skaffe nye sponsorer. Dette bør skje så snart som mulig og innen utgangen av 2018. Avtalen med Sparebanken Sør bør reforhandles.

Arvid Reppen kan bidra med tips og råd til styret vedr. dette.

Det nye styret tar dette opp på første styremøte.

Det må bestilles flere t-skjorter snart. Det bør avklares med flere sponsorer før bestilling av flere t-skjorter. K-gruppen bør ha sitt navn bak på t-skjorten.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

 

 

 

               

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

                - betales ved påmelding

- hva med de som får plass på kurs (etter muntlig avtale med trener) etter at kurset har startet? Skal de betale fullt eller delt kontingent/avgift?

- Hvor mange "prøvesvømminger" kan en ha (før en må betale)?

 

               

Innstilling:

Medlemskontingenten for 2018 fastsettes til 100,- kr.

Aktuelle nye medlemmer kan delta på inntil 2 treninger ("prøvesvømminger"). Trenere holder oversikt og informerer foreldre/foresatte om betaling. Alle nye medlemmer må betale full kursavgift (uavhengig av når på året de begynner). Dette kan de gjør på tryggivann.

Styret må sjekke ut med forsikringsselskap hvorvidt deltakere på treninger er forsikret (før de har betalt kontingent). Sjekke om foreldre må fylle ut egenerklæring.

Foreldre MÅ være tilstede for barn som er på prøvetrening.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Innstilling:

Inntekt

270 000,-. Inntektene kommer hovedsakelig fra medlemskontingent og kursavgift.

10 000,-  i sponsorinntekt fra Sparebanken Sør. (Denne avtalen må reforhandles i 2019).

15 000,- driftsmidler

Utgifter:

Lønn 80 000,-    

Styremøte/sosialt 15 000,-         

Leie terapibasseng 9000,-           

Leie postboks 1750,-                     

Stevner 10 000,-                                             

Utstyr 30 000,-                                 

Annonser                           6000,-

Kurs 15 000,-                                    

Forsikring/Lisens 7500,-

Data/rekvisita 5000,-                     

Div. Tlb.betalinger 15 000,-        

Div. Annet/uforutsett 15 000,-  

Danmarkstur                     25 000,-

Totalt                                   224 250,-

2018 får et overskudd mellom 55-65 000,-

 

Budsjett for 2018 godkjennes.

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan, lagets virksomhet, visjoner og målsettinger.

Innstilling:

Virksomhet: Lære barn og unge til å svømme og kose seg i vannet.

Verdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon: Svømmeglede i Kvinesdal.

Per i dag er Kvinesdal svømmeklubb organisert slik;

Styret skal bestå av 5 personer og 2 varamedlemmer. Begge kjønn skal være representert og kjønnsbalanse skal tilstrebes.

Etter årsmøtet må det nye styret lage en organisasjonsplan som viser aktiviteter/årshjul, og hvem som har ansvar for de ulike oppgavene.

Det nye styret må så snart som mulig etter årsmøte oppnevne en foreldrekomite.

 

                Vedtak: enstemmig vedtatt

                 

 

 

 

 

 

Sak 10. Valg

Det må velges nytt styre og ny svømmeskoleansvarlig

Følgende har sittet i styret i 2017;

* Lena Solberg, leder

* Lisa Stokkeland, nestleder

* Monika Breimoen, kasserer

* Gabrielle Brulid, foreldrerepresentant/leder av foreldrekomitèen

* Gry Kirsten Eftestøl Nilsen, styremedlem

*Anne Lene Biktjørn Endresen, styremedlem

* Ann Cecilie Lund, varamedlem

* Silje Eiesland, varamedlem

 

 

De som er på valg til styret 2018-2019;

Thomas Syvertsen

Tom Eirik Tesdal

Nancy Grundevig Haddeland

Nina Pedersen

Rita Pedersen Glendrange

Nicole Sôhnel

Nina Iren Sindland

Alf Tore Aase

Leikny Nilsen

 

 

 

 

Årsmøtets innstilling:

Thomas Syvertsen

Tom Eirik Tesdal

Nancy Grundevig Haddeland

Nina Pedersen

Rita Pedersen Glendrange

Nicole Sôhnel

Nina Iren Sindland

Alf Tore Aase

Leikny Nilsen

 

velges til det nye styret. Det nye styret konstitueres snarest og fordeler de ulike vervene. Deretter innkalles til ekstraordinært årsmøte. Det tilrådes at halvparten av styremedlemmene velges for hhv. 1 og 2 år.

Lisa skriver ut tlf.liste til de 9 personene, videresender til Thomas som kaller inn til møte.

Onsdag 21. mars kl. 19 på Arbeideren.

 

 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

               

 

Kvinesdal, 7. mars 2018

 

 

_________________________________                                        _______________________________

         Lisa Stokkeland                                                                                        Arvid Reppen